Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με τον τίτλο, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ“.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/07/2020 και ώρα 15:00.

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα, με τον διαγωνισμό, σε συνημμένα αρχεία:

–  Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ  ΤΜΗΜΑ 1

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ  ΤΜΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ   Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV  Φύλλο Συμμόρφωσης

 

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη απορριμματοφόρων
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV – Φύλλο Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο