ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ”

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο υποψηφιότητας κατά το διάστημα από 18-3-2014 έως 16-05-2014.

Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το προηγούμενο δεκατετράμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εφόσον πληρούνται αρθροιστικά και οι παρακάτω προυποθέσεις:

1. Να είναι ηλικίας 18-40 ετών (σημείωση: συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους 18 ετών και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων.

3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει τουλάχιστον μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή ΜΑΕ (1ΜΑΕ =1750 ώρες εργασίας).

4. Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών.

5. Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο μεγίστης διάρκειας πέντε ετών.

6. Να αναλάβουν τις δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Η οικονομική ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέου αγρότη καταβάλλεται σε τρείς δόσεις και κυμαίνεται από 10000€ έως 20000€.

Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης και το ύψος του εισοδήματος στην μελλοντική κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και στο τηλ. 2710-225342, κ. Αγγελική Σταθά.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο