Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 08-01-2019 στις 10.00 π.μ.

Έναρξη  λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεγαλόπολης  του Δήμου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 08-01-2019 στις 10.00 π.μ.
07 Ιαν
2019

Μεγαλόπολη, 07/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. πρωτ: 222

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Τ.Α «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την χιονόπτωση, χιονόστρωση και τον παγετό σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την έναρξη της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεγαλόπολης και Καρύταινας του Δήμου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 08-01-2019 στις 10.00 π.μ. λόγω αντικειμενικών δυσχερειών στην πρόσβαση των μαθητών στο χώρο των σχολείων κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.