Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών-Δημοπρασίες

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 800.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 800.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 111.000,00

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ», με προϋπολογισμό 62.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων – διαγωνισμού: ‘‘Υπογειoποίηση κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης”’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης ), για την προμήθεια και εγκατάσταση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ² το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ² το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, για ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση υποδομών σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγ/λης κατόπιν θεομηνιών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, για ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγ/λης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021”

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

     EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο