Ενημέρωση για την διαδικασία Περίθαλψης Ανασφάλιστων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                       Παρασκευή 29/07/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                               Αρ. πρωτ.:10944                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368/16 (ΚΥΑ Α3 (γ) ΓΠΟΙΚ 25132/4-4-2016 ΦΕΚ 908/4-4-2016 Τ.Β.), δεν κατατίθενται πλέον νέες αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων. Όλοι οι ανασφάλιστοι έχουν τώρα πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μόνο με το ΑΜΚΑ τους. Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή (δηλαδή έχουν 0% συμμετοχή):

1. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως τα 2400 € για ένα άτομο, τα 3600 € για ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος,

2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ,

3. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια),

4. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια),

5. Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια),

6. Ανήλικοι ως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία,

7. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές,

8. Κρατούμενοι σε φυλακές και φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής και στέγες φιλοξενίας ανηλίκων,

9. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους,

10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους,

11. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323,323Α,349,351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες 3,4,5,6,7,8,9,10 και 11 ότι για να αποκτήσουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να περάσουν μία διαδικασία ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου, στην διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας των αιτούντων και εφόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας (για τις περιπτώσεις 3,4 και 5).

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν από την Τρίτη 02 Αυγούστου 2016 να προσέρχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00 στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 30 και να υποβάλλουν αίτηση στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Απαιτούνται εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους, ΑΜΚΑ, ταυτότητα/διαβατήριο, νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, οποιοδήποτε αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ και άλλα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 2791360300

Μαρία Μπρακουμάτσου, τηλ. επικοινωνίας: 2791360309

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο