Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι3ΦΩΛ8-ΞΧΛ
 2. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΥΔΕΩΛ8-ΣΒ1
 3. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ν01ΩΛ8-ΨΚΚ
 4. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΧΨΤΩΛ8-Τ1Η
 5. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 63ΞΓΩΛ8-ΝΕΙ
 6. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Μ3ΩΩΛ8-ΖΙΚ
 7. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 69Υ5ΩΛ8-Ν6Β
 8. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΜΒΡΩΛ8-9Ξ1
 9. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΕΚΤ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ27ΩΩΛ8-ΕΚΞ
 10. Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 14/06/2019 12:54:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΗ92ΩΛ8-ΖΚΑ