Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019
  Ημ/νια: 22/02/2019 11:23:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΦΗΩΛ8-Γ65
 2. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2/2019
  Ημ/νια: 22/02/2019 11:17:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω9Υ3ΩΛ8-Π65
 3. Θέμα: ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 219/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» περί της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.
  Ημ/νια: 22/02/2019 10:43:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ξ4ΗΩΛ8-ΠΗΕ
 4. Θέμα: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, Κατάρτιση Ισολογισμών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018 (για το μήνα Δεκέμβριο)».
  Ημ/νια: 22/02/2019 10:28:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΖ6ΩΛ8-7ΤΒ
 5. Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» περί προσαρμογής/κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων & εξόδων έτους 2019.
  Ημ/νια: 22/02/2019 10:27:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΠΛΩΛ8-ΘΕΑ
 6. Θέμα: ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ_2006-2016)
  Ημ/νια: 22/02/2019 10:22:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΔ7ΟΩΛ8-ΥΙΝ
 7. Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 20/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» περί προσαρμογής/κατάρτισης και ψήφισης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019.
  Ημ/νια: 22/02/2019 10:12:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΠΞΩΛ8-8ΣΑ
 8. Θέμα: Περί του κατεπείγοντος της συζήτησης των πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε έκτακτη συνεδρίαση.
  Ημ/νια: 22/02/2019 09:49:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω2ΝΚΩΛ8-Γ2Ρ
 9. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
  Ημ/νια: 22/02/2019 08:47:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣ31ΩΛ8-ΞΔ8
 10. Θέμα: Προμήθεια αλατιού
  Ημ/νια: 22/02/2019 08:43:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΥΛΩΛ8-ΤΓΥ