Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ
  Ημ/νια: 11/12/2019 14:51:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 67ΡΖΩΛ8-ΗΨΝ
 2. Θέμα: Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού με ενίσχυση πίστωσης σε υφιστάμενο Κ.Α. Εξόδων Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών».
  Ημ/νια: 11/12/2019 14:51:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω7ΠΩΩΛ8-ΤΥ6
 3. Θέμα: Έγκριση συμμετοχής 4 υπαλλήλων του Δήμου Μεγαλόπολης σε σεμινάριο με θέμα: «Ευθύνες εμπλεκομένων υπαλλήλων μετά την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου».
  Ημ/νια: 11/12/2019 14:40:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΔΕΩΛ8-ΝΑ4
 4. Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΘΗΝΩΝ_13.12.2019/Ι.Π.)
  Ημ/νια: 11/12/2019 14:02:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΞΒΗΩΛ8-ΠΕ7
 5. Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΤΡΙΠΟΛΗ_16.12.2019)
  Ημ/νια: 11/12/2019 13:45:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΤ3ΩΛ8-ΚΚΩ
 6. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019
  Ημ/νια: 11/12/2019 13:39:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ξ7ΓΩΛ8-40Ξ
 7. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 11/12/2019 12:30:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΠΚΩΛ8-6Φ3
 8. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 11/12/2019 12:06:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΦ2ΩΛ8-ΜΒ7
 9. Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ
  Ημ/νια: 11/12/2019 11:57:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΙ8ΖΩΛ8-Γ7Ρ
 10. Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ 27-12-2019)
  Ημ/νια: 11/12/2019 11:27:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Σ2ΧΩΛ8-Θ9Ψ