Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απασχόληση υπαλλήλων την Τετάρτη 21 / 08 / 2019
  Ημ/νια: 21/08/2019 11:04:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΚ3ΩΛ8-Δ0Ο
 2. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας με τίτλο: ‘’Προμήθεια υλικών για περίφραξη δεξαμενής στην ΤΚ Καρύταινας’’
  Ημ/νια: 21/08/2019 08:55:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣ46ΩΛ8-ΥΔΜ
 3. Θέμα: : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ‘’Προμήθεια υλικών για περίφραξη δεξαμενής στην ΤΚ Καρύταινας’’.
  Ημ/νια: 21/08/2019 08:53:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι5ΥΩΛ8-2ΑΕ
 4. Θέμα: Έγκριση της μελέτης για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  Ημ/νια: 21/08/2019 08:21:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΚΙΛΩΛ8-ΡΗΣ
 5. Θέμα: Περί του κατεπείγοντος της συζήτησης των τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε έκτακτη συνεδρίαση.
  Ημ/νια: 20/08/2019 10:11:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω5ΣΚΩΛ8-Φ3Λ
 6. Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών (ΜΕΛΕΤΗ_37/2019)
  Ημ/νια: 20/08/2019 08:05:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΞΨΩΛ8-34Ζ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 639/2019 «Προμήθεια Πομποδέκτη στην Τ.Κ. Άκοβου της Δ. Ε.Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 19/08/2019 13:20:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ1Μ7ΩΛ8-ΔΕ8
 8. Θέμα: Υπαγωγή βεβαιωμένων οφειλών σε ρύθμιση της ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. κατά τις διατάξεις του ν. 4611/2019 (άρθρα 110 έως και 117).
  Ημ/νια: 19/08/2019 12:08:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΤ9ΩΛ8-ΤΒ1
 9. Θέμα: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε.ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
  Ημ/νια: 19/08/2019 12:05:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΧΩΩΛ8-ΛΑΑ
 10. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
  Ημ/νια: 19/08/2019 12:05:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΜΖΧΩΛ8-4ΕΗ