Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 285 /2019 ΘΕΜΑ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ »
  Ημ/νια: 18/04/2019 14:14:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΦ7ΩΛ8-6ΜΤ
 2. Θέμα: ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για το έργο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  Ημ/νια: 18/04/2019 13:38:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 693ΣΩΛ8-Ζ43
 3. Θέμα: ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή επικίνδυνων δένδρων του Δήμου» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:58:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΣΖΩΛ8-ΝΨΡ
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Της εργασίας με τίτλο: ‘‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’, προϋπολογισμού 17.999,96€».
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:34:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΡΔΩΛ8-Ν40
 5. Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:‘‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:30:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΩΒΩΛ8-ΚΤ5
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΕΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2019
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:26:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΝΛΩΛ8-ΖΡ8
 7. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:26:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ7ΟΓΩΛ8-ΡΤΘ
 8. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡ. 42/2018 & 337/2018 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:26:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Σ3ΙΩΛ8-ΒΕ6
 9. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡ. 42/2018 & 337/2018 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:26:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΛ8-Π7Φ
 10. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ
  Ημ/νια: 18/04/2019 12:26:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ2Κ1ΩΛ8-Ο4Μ