Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Χρηματική επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μεγαλόπολης για την κάλυψη δαπανών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους
  Ημ/νια: 22/06/2018 16:51:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΖΕ2ΩΛ8-645
 2. Θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί των τριών (3) συγκεκριμένων ερωτημάτων όπως αναφέρονται στις αριθμ. 510/2017 και 511/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των προστίμων σε βάρος των εταιρειών ¨Π.Δ. Γιαννακόπουλου & Σια ΕΕ¨ και ¨Α. Γιαννακόπουλου & Σια ΕΕ¨
  Ημ/νια: 22/06/2018 16:41:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΩΖΧΩΛ8-39Ξ
 3. Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασία καταγραφής και αποτύπωσης κεντρικών φρεατίων λυμάτων και σχαρών υδροσυλλογής εντός του Ε.Π.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018
  Ημ/νια: 22/06/2018 16:32:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω5Λ0ΩΛ8-Β1Φ
 4. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Ρύθμιση Αυθαιρέτων»
  Ημ/νια: 22/06/2018 16:10:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω70ΜΩΛ8-ΓΩΨ
 5. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 17/2018
  Ημ/νια: 22/06/2018 14:35:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΤΣΩΛ8-ΕΦΓ
 6. Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ KHI_7604 ).
  Ημ/νια: 22/06/2018 13:45:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΣΣΑΩΛ8-ΑΞΦ
 7. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή δημοτικής οδού για βελτίωση της βατότητας και της απορροής όμβριων υδάτων στο τμήμα από Νέα Εκκλησούλα προς Μονή Κολοκοτρώνη Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας»
  Ημ/νια: 22/06/2018 12:24:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΙΕΩΛ8-Η5Γ
 8. Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
  Ημ/νια: 22/06/2018 12:21:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΧΜΑΩΛ8-ΠΙ5
 9. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ( Ε΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ )
  Ημ/νια: 22/06/2018 12:21:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 680ΞΩΛ8-ΝΝ0
 10. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 477/2018.
  Ημ/νια: 22/06/2018 12:00:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΥΞΩΛ8-6ΛΑ