Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της 1/2017 πράξης απολογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών επί τμήματος της οδού Ίμβρου (από Αυγερινού έως οδό Κύπρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μεγαλόπολης και για τη δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της περίληψης της σχετικής έκδοσης επίδοσης
  Ημ/νια: 20/02/2018 13:22:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΤΥΚΩΛ8-ΛΝ0
 2. Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 20/02/2018 09:22:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Φ49ΩΛ8-Π77
 3. Θέμα: Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
  Ημ/νια: 16/02/2018 14:58:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥ50ΩΛ8-Υ4Ε
 4. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/02/2018
  Ημ/νια: 16/02/2018 13:48:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΣΔΩΛ8-70Θ
 5. Θέμα: Απόφαση αναστολής είσπραξης προστίμων αυθαιρέτου λόγω υπαγωγής στον Ν. 4178/2013.
  Ημ/νια: 16/02/2018 13:24:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΠΛΜΩΛ8-Σ6Ρ
 6. Θέμα: Έγκριση δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο με θέμα «Περιγράμματα Γενικών & Ειδικών Θέσεων Εργασίας» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2018
  Ημ/νια: 16/02/2018 10:21:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΘ1ΗΩΛ8-Υ1Ε
 7. Θέμα: Έγκριση δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα «Περιγράμματα Γενικών & Ειδικών Θέσεων Εργασίας
  Ημ/νια: 16/02/2018 10:15:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΔΕΦΩΛ8-ΔΥΑ
 8. Θέμα: Προμήθεια αντικαθαλατωτιού πρόσθετου μονάδας αφαλάτωσης
  Ημ/νια: 16/02/2018 09:00:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥ7ΦΩΛ8-Ψ2Ε
 9. Θέμα: Έγκριση δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της εργασίας: Διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του Δήμου Μεγαλόπολης που προορίζονται για ύδρευση
  Ημ/νια: 16/02/2018 08:55:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΤΓΩΛ8-ΒΡ4
 10. Θέμα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ
  Ημ/νια: 16/02/2018 08:51:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΕΧΩΛ8-13Ρ