Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 16/10/2018 12:24:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω5ΖΙΩΛ8-Τ4Ο
 2. Θέμα: Σύμβαση κατασκευής έργου.
  Ημ/νια: 16/10/2018 11:28:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΕΞΜΩΛ8-ΣΕ3
 3. Θέμα: Ανάκληση της αρίθ. 363/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 16/10/2018 10:50:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΨΔΩΛ8-ΔΨ2
 4. Θέμα: Διεξαγωγή επαναληπτικής Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάθεση έργων
  Ημ/νια: 16/10/2018 10:43:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΛ4ΩΛ8-63Μ
 5. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ".
  Ημ/νια: 16/10/2018 10:39:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΥΑΕΩΛ8-ΘΣ6
 6. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ " ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ
  Ημ/νια: 16/10/2018 10:39:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΗΝΩΛ8-ΒΤΨ
 7. Θέμα: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2018
  Ημ/νια: 16/10/2018 10:31:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΣΖΩΛ8-ΠΡ0
 8. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 16/10/2018 09:47:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΧΡΩΛ8-1Ε3
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Ι.Δ.Ο.Χ)
  Ημ/νια: 16/10/2018 09:47:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΡ2ΩΛ8-59Λ
 10. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
  Ημ/νια: 16/10/2018 09:32:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΩΚΩΛ8-ΙΑΔ