Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού
  Ημ/νια: 31/03/2020 15:04:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΚΞΛΩΛ8-ΑΓ9
 2. Θέμα: Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού
  Ημ/νια: 31/03/2020 15:04:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΝΛΙΩΛ8-ΡΞΞ
 3. Θέμα: Χημικός Καθαρισμός μεμβρανών μονάδας αφαλάτωσης
  Ημ/νια: 31/03/2020 15:04:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ2ΠΑΩΛ8-7Ρ8
 4. Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
  Ημ/νια: 31/03/2020 15:04:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Υ7ΤΩΛ8-15Α
 5. Θέμα: Απασχόληση υπαλλήλων την Τρίτη 31 / 03 / 2020
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:44:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΓΥΩΛ8-75Υ
 6. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:24:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ8ΕΝΩΛ8-Τ0Φ
 7. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:09:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΙΠΩΛ8-ΘΤΚ
 8. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:09:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 63ΒΛΩΛ8-ΝΨΨ
 9. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:09:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 66ΔΒΩΛ8-74Μ
 10. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 31/03/2020 13:09:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΧΚΩΛ8-Χ6Η