Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ ) .
  Ημ/νια: 20/04/2018 15:04:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΔΞ9ΩΛ8-1ΩΞ
 2. Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 31/3/2018
  Ημ/νια: 20/04/2018 14:46:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΙΜΩΛ8-ΖΙΛ
 3. Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 31/3/2018
  Ημ/νια: 20/04/2018 14:44:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΨΡΩΛ8-72Υ
 4. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
  Ημ/νια: 20/04/2018 14:23:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΛΛΩΛ8-6Α3
 5. Θέμα: Συμμετοχή σε σεμινάριο Παλαιοντολογίας Τ.Κ. Ισώματος Τ.Κ. Καρυών
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:43:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΜΥΩΛ8-ΤΧΟ
 6. Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΣΙΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:38:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΑΡΔΩΛ8-4ΗΥ
 7. Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜHNA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ).
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:13:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΡΞΩΛ8-94Ε
 8. Θέμα: Έγκριση ανανέωσης ετήσιων συνδρομών Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών για το έτος 2018
  Ημ/νια: 20/04/2018 13:01:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΩΛ8-ΖΚΙ
 9. Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού»
  Ημ/νια: 20/04/2018 12:48:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 784ΜΩΛ8-9ΔΕ
 10. Θέμα: Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποδοχή χρηματοδότησης
  Ημ/νια: 20/04/2018 12:39:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Β42ΩΛ8-ΕΟΒ