Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(ΕΚΤ.ΚΑΠ_2020=40.000,00 /Ι.Π.=60.000,00)
  Ημ/νια: 04/12/2020 15:10:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω155ΩΛ8-ΕΓ8
 2. Θέμα: Aπόφαση Δημάρχου 997/2020 με θέμα:"Ορισμός μέλους στην Επιτροπή εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020"
  Ημ/νια: 04/12/2020 13:49:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΚΡΩΛ8-1ΟΔ
 3. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
  Ημ/νια: 04/12/2020 12:34:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Γ9ΓΩΛ8-8Ω9
 4. Θέμα: Συμπληρωματική. ΕΦΚΑ -ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη
  Ημ/νια: 04/12/2020 12:08:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ95ΒΩΛ8-ΘΥΖ
 5. Θέμα: Συμπληρωματική. ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ
  Ημ/νια: 04/12/2020 12:08:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 96ΛΜΩΛ8-ΞΟΙ
 6. Θέμα: Συμπληρωματική. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (εργοδ.)
  Ημ/νια: 04/12/2020 12:08:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ9ΤΜΩΛ8-ΗΑΠ
 7. Θέμα: « Απασχόληση προσωπικού το Σάββατο 05/ 12 / 2020»
  Ημ/νια: 04/12/2020 10:14:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΜ05ΩΛ8-Η4Ε
 8. Θέμα: ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Ημ/νια: 04/12/2020 08:58:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΔΧΩΛ8-1Υ1
 9. Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 12/2020 Α.Ο.Ε.
  Ημ/νια: 03/12/2020 14:17:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΟΓΩΛ8-ΧΙΦ
 10. Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 12/2020 Α.Ο.Ε.
  Ημ/νια: 03/12/2020 14:16:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3ΦΠΩΛ8-ΗΒΟ