Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 626/2018 με θέμα:"Αποδέσμευση αναληφθείσας υποχρέωσης''
  Ημ/νια: 17/08/2018 14:06:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΝ0ΝΩΛ8-ΜΞΑ
 2. Θέμα: Απασχόληση προσωπικού το Σάββατο 18/08/2018
  Ημ/νια: 17/08/2018 13:25:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΗΨΩΛ8-ΝΗΡ
 3. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 15/2018 & ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 15/2018 (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ)
  Ημ/νια: 17/08/2018 13:21:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΚΝΟΩΛ8-52Δ
 4. Θέμα: Έγκριση Μελέτης - Τεχνικών Προδιαγραφών, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : ΄΄Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης΄΄
  Ημ/νια: 17/08/2018 12:43:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 75Φ7ΩΛ8-Ζ2Ω
 5. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες της ΔΕ Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 17/08/2018 09:27:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Μ8ΨΩΛ8-Κ9Κ
 6. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες της ΔΕ Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 17/08/2018 09:25:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6Δ8ΩΛ8-369
 7. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 17/08/2018 08:49:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ5ΕΛΩΛ8-ΨΨΙ
 8. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 16/08/2018 15:47:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΝΒ4ΩΛ8-09Α
 9. Θέμα: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
  Ημ/νια: 16/08/2018 13:26:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΜΘΩΛ8-1Υ6
 10. Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανύψωση στέψης κεντρικού φρεατίου αποχέτευσης έως το ερυθρό υψόμετρο των οδών του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης»
  Ημ/νια: 14/08/2018 12:53:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 64Ζ9ΩΛ8-ΚΡΤ