Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΗΜΙΟΘΕΝΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2017
  Ημ/νια: 22/09/2017 14:46:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΕ87ΩΛ8-ΜΔ8
 2. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας επισκευής του οχήματος υπ΄ Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7604 Απορριμματοφόρου – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄)
  Ημ/νια: 22/09/2017 14:24:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΚ0ΩΛ8-ΓΞ4
 3. Θέμα: Aπόφαση Δημάρχου 618-2017
  Ημ/νια: 22/09/2017 14:02:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6Ι2ΩΛ8-8ΧΕ
 4. Θέμα: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’.
  Ημ/νια: 22/09/2017 13:40:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΣΔΞΩΛ8-ΣΩ4
 5. Θέμα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2017
  Ημ/νια: 22/09/2017 13:00:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΤ7ΩΛ8-Ζ5Α
 6. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2017
  Ημ/νια: 22/09/2017 12:30:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Α9ΣΩΛ8-Δ3Δ
 7. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9/2017
  Ημ/νια: 22/09/2017 11:35:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΗΥΞΩΛ8-4ΓΓ
 8. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ -ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
  Ημ/νια: 22/09/2017 09:36:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Η1ΠΩΛ8-ΠΛΑ
 9. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων οικισμού Καρβουναρίου της Τ.Κ. Καρύταινας» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
  Ημ/νια: 21/09/2017 13:51:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Υ0ΜΩΛ8-ΔΟΞ
 10. Θέμα: Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Διάνοιξη, καθαρισμός χωμάτινου αρδευτικού αύλακος στην Τ.Κ. Καρύταινας» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
  Ημ/νια: 21/09/2017 13:37:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΟΤΩΛ8-ΕΗΑ