Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΜΕΛΕΤΗ_73/2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 13:09:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΜΩΩΛ8-8ΞΑ
 2. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.59/2019 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΚΥΩΛ8-ΤΟΞ
 3. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.58/2019 Α.Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΚΛΦΩΛ8-ΛΤ2
 4. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ 9899 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩΒΗΩΛ8-ΑΕΕ
 5. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ 9890 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Κ80ΩΛ8-ΛΜΘ
 6. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. KHΟ 9915 OXHMA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ(ΣΥΜΒΑΣΗ: 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΣΘΟΩΛ8-ΖΑΧ
 7. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 50165 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΟΠΩΛ8-ΙΞΟ
 8. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 110584 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΣΒΩΛ8-Υ8Ω
 9. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 117032 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΞ8ΗΩΛ8-ΘΣΧ
 10. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 110585 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4740/05-04-2019)
  Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΝΔΩΛ8-Ε40