Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας Λαμπτήρων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος
  Ημ/νια: 22/11/2017 14:56:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΞΠΩΛ8-74Β
 2. Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση προμήθειας ‘‘Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος’’
  Ημ/νια: 22/11/2017 14:09:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΧ3ΓΩΛ8-ΑΛΗ
 3. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
  Ημ/νια: 22/11/2017 13:32:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΤΕΩΛ8-58Ρ
 4. Θέμα: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018
  Ημ/νια: 22/11/2017 13:26:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΞΗΩΛ8-ΕΛΠ
 5. Θέμα: «Προτάσεις επί του προϋπ/σμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2018»
  Ημ/νια: 22/11/2017 13:22:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΨΔΩΛ8-Η2Τ
 6. Θέμα: «Εισήγηση – Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2018»
  Ημ/νια: 22/11/2017 13:20:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΥ4ΩΛ8-ΨΞΞ
 7. Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χιράδων - Ψήφιση πίστωσης
  Ημ/νια: 22/11/2017 13:09:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΣΞΩΛ8-ΜΚΩ
 8. Θέμα: Σύμβαση κατεπείγουσας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΚΟΒΟΥ & ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ
  Ημ/νια: 22/11/2017 12:39:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3Θ8ΩΛ8-ΣΝΕ
 9. Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων φερόμενων επί οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2017»
  Ημ/νια: 22/11/2017 11:58:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΤΤΩΛ8-8Κ6
 10. Θέμα: ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΚ.ΑΚΟΒΟΥ & ΤΚ. ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ (ΥΠΕΣ 2016)
  Ημ/νια: 22/11/2017 11:57:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΕ7ΩΛ8-ΟΡ8