Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας επιμόρφωσης υπαλλήλων
  Ημ/νια: 01/03/2021 13:33:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΔΔΩΛ8-ΜΓΡ
 2. Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 930,00 € στον Κ.Α.Ε. 70-7131.001 με τίτλο: «Προμήθεια κιαλιών Δήμου Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:53:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩΨ9ΩΛ8-ΓΗΞ
 3. Θέμα: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2021.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:50:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΤΣΩΛ8-961
 4. Θέμα: Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 27.930,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2021.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:48:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 967ΡΩΛ8-ΗΨΩ
 5. Θέμα: Περί αποδοχής ποσού 28.430,00 € Α ́ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:45:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 60Ψ6ΩΛ8-0Ξ9
 6. Θέμα: Αποδοχή πίστωσης ποσού 302.700,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:43:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 99Γ8ΩΛ8-1Ω9
 7. Θέμα: Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Α΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:39:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΔΚΩΛ8-ΩΓ9
 8. Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:37:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Λ6ΒΩΛ8-ΠΓΖ
 9. Θέμα: Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.600,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) γα το χρονικό διάστημα από 15/09/2020 έως 31/12/2020.
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:36:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 91Σ4ΩΛ8-ΟΘΒ
 10. Θέμα: Συνδρομές Internet
  Ημ/νια: 01/03/2021 12:34:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΥΡΩΛ8-ΨΝ1