Εγγραφές νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό από 11/05/2020 έως 01/06/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης  για το σχολικό έτος 2020-2021  θα πραγματοποιηθούν από 11/5/2020  έως 01/06/2020.

Δικαιολογητικά εγγραφής :

  1. Αίτηση εγγραφής ( χορηγείται από τη Δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες)   , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού .
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του. ( χορηγείται από τη Δομή )

Για την επανεγγραφή και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών 

Υποβολή αιτήσεων  στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ( Δ/νση : Λυκαίου & Κράννη) από τις 09:00- 13:30

Πληροφορίες : Τηλ.  2791025406

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο