Εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό από 11/05/2020 έως 01/06/2020

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Μεγαλόπολη   11/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

                                                                                                        

                                                                                

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες  ότι  οι εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων / βρεφών  στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιούνται από 11 /05/2020  έως και 01/06/2020.

 

Τα δικαιολογητικά για την   εγγραφή / επανεγγραφή   των νηπίων  είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Αίτηση εγγραφής του νηπίου στη δομή Παιδικός Σταθμός (χορηγείται από τη δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 ( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του.

    Σε περίπτωση επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

 

       Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στη δομή Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης  (Δ/νση: Επαμεινώνδα 3, πλησίον Αγ. Κων/νου) καθημερινά  από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:30 μ.μ.

 

Τηλέφωνο  επικοινωνίας- πληροφοριών: 2791022258 

                     

Ο  πρόεδρος  

 

Kυριακόπουλος  Αντώνιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο