ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 1/10/2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8/10/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 18:00.

ΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (χορηγείται από το ΙΕΚ)

2. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Η ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

5. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΜΚΑ

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας. (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι πολύτεκνος)

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι τρίτεκνος)

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή άλλο έγγραφο (αν έχεις δηλώσει ότι είσαι μέλος μονογενεϊκής οικογένειας)

9. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. (αν έχεις δηλώσει ότι έχεις προϋπηρεσία στην Ειδικότητα που έχεις επιλεγεί).

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΙΕΚ όπου κατετάγησαν των παραπάνω δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής.

• Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής στο δημόσιο ΙΕΚ το αργότερο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής επιλογής εγγραφής

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον Πίνακα Επιτυχόντων καθώς και το έντυπο υποβολής αιτήσεων οριστικοποίησης εγγραφής:

Με εκτίμηση Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ.

Πίνακας Επιτυχόντων
Έντυπο Αίτησης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο