Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2023

Διαβάστε την 240/2023 απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:978ΑΩΛ8-ΧΒΨ) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2023.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο