Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Κυριακόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος
Σιέμπος Δημήτριος Μέλος
Καλογερόπουλος Θεοφάνης Μέλος
Μπελιάς Νικόλαος Μέλος
Τζιούβελης Νικήτας Μέλος
Μαρκολιάς Γεώργιος Μέλος
Νικητόπουλος Παναγιώτης Μέλος
Λύρας Γεώργιος Μέλος
Μασούρας Ηλίας Μέλος
Θεοδωροπούλου Κων/να Μέλος
Μπελιάς Δημήτριος Μέλος
Λέφα Αικατερίνη Μέλος
Κόπελα Μαρία Μέλος
   

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Τζούβελη Θεώνη, τηλ: 2791360205