Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος - Πρόεδρος Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

2.  Μανιάτης Παναγιώτης

3.  Σιέμπος Δημήτριος

4. Μπελιάς Νικόλαος

5.  Γιώτης Δημήτριος

6.  Κακκαβάς Πολύβιος

7. Μαρκολιάς Γρώργιος 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Λέφα Δήμητρα, τηλ: 2791360231