Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη:

2. Δημήτριος Σιέμπος

3.  Θεοφάνης Καλογερόπουλος

4.  Αντώνιος Κυριακόπουλος (Αντ/πρόερδρος)

5. Ηλίας Κουρής

6. Βασίλειος Κουρουνιώτης

7.  Βασίλειος Χίνης

 

 

Επικοινωνία: - Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 3ος Όροφος,

                               τηλ. 2791360205 – 269