Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη:

1. Δημήτριος Σιέμπος

2.  Θεοφάνης Καλογερόπουλος

3.  Αντώνιος Κυριακόπουλος (Αντ/πρόερδρος)

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.  Βασίλειος Κουρουνιώτης

2. Ηλίας Κουρής

3. Βασίλειος Χίνης

 

Επικοινωνία: - Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 3ος Όροφος,

                               τηλ. 2791360205 – 269