Διακήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η/12/2021, ημέρα Τετάρτη & ώρα 15.00μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με την διακήρυξη μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο