Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων – διαγωνισμού: ‘‘Υπογειoποίηση κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης”’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης ), για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) καινούργιων βυθιζόμενων  συστημάτων αποθήκευσης  απορριμμάτων με κάδους  συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, πλέον ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης & εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικής δαπάνης 170.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού:


Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (http://www.promitheus.gov.gr)

όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 163406,   και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης (www.megalopoli.gov.gr)

Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ & ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο