Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
    

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10  Ταχ. Κώδικας: 222 00 – Μεγαλόπολη

Πληροφορίες: Κων/να Αθανασοπούλου

Email: ty@megalopoli.gr

Τηλέφωνα: 2791360237

 Μεγαλόπολη  13 – 04 – 2022

Αρ. Πρωτ.:  4016   

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για το έργο:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

προϋπολογισμού 1.850.000,01 € (με ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 1.850.000,01 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ σε xml και pdf και η μελέτη.

          Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1628515171&language_code=EL&&OAFMID=91676&OAPB=_OAFMID&oapc=3&oas=rLAUQ4EiK-5qAOHfFwNgrw..

Ο Α/Α συστήματος είναι 188269.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η

23η /05/2022,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ..

Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον Οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους  είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (29.838,71€), πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/05/2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ., από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Έργων) του Δήμου Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360237, 2791360207, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κων/να Αθανασοπούλου και Άννα Σαφλαγιούρα αντίστοιχα.

Εσωτ. Διανομή: Τμήμα Τεχνικών Έργων

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Περίληψη διακήρυξης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο