ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια Συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου & Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης”.

Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή pdf η διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού

espd-request-v2

Παράρτημα V  6ΡΜΘΩΛ8-8ΩΕ  περίληψη διακήρυξης 

Παράρτημα IV. Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα  VI.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Παράρτημα  VII.  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

– Παράρτημα  VIII.  Τεχνική Περιγραφή

– Παράρτημα  IX. Τεχνικές Προδιαγραφές

 Παράρτημα X. Τιμολόγιο Μελέτης

 Παράρτημα ΧI_ Προυπολογισμός Μελέτης

– Παράρτημα XΙΙ. Τιμολόγιο Προσφοράς

– Παράρτημα ΧIΙΙ_ Προυπολογισμός Προσφοράς

espd-request-v2.pdf
Προκήρυξη
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Παράρτημα VI. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Παράρτημα IV. Σχέδιο Σύμβασης
Παράρτημα VII. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Παράρτημα VIII. Τεχνική Περιγραφή
Παράρτημα X. Τιμολόγιο Μελέτης
Παράρτημα IX. Τεχνικές Προδιαγραφές
Παράρτημα ΧI_ Προυπολογισμός Μελέτης
Παράρτημα XΙΙ. Τιμολόγιο Προσφοράς
Παράρτημα ΧIΙΙ_ Προυπολογισμός Προσφοράς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο