ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
20 Απρ
2021

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμό 210.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/05/2021,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΩΑ6ΓΩΛ8-27Π

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Γ_Σ_Υ

- Ε_Σ_Υ

- Σ_Α_Υ

- Φ_Α_Υ

- Τ_Σ_Υ

- Οικονομική_προσφορά_Έργου 180120

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΟΕ 110-2021

- ΤΕΥΔ 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Απρίλιος 2021 00:43