Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"
29 Δεκ
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ", (προϋπολογισμού 313.720,00€).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

- Περίληψη Διακήρυξης

- Διακήρυξη Διαγωνισμού

- Προκήρυξη

- Παράρτημα Ι_Τεχνική Περιγραφή

- Παράρτημα ΙΙ_Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Παράρτημα ΙΙΙ_ ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Α

-Παράρτημα ΙΙΙ_ΕΕΕΣ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_Τμήμα Β

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 15:44