Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ"

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ"
19 Σεπ
2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
22 200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ


Μεγαλόπολη 18-09- 2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 11195


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘’ΑΝTIKATAΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ” προϋπολογισμού μελέτης (12.000,00)€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

  • Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
  • Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90)  ημερολογιακές ημέρες. Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.megalopoli.gov.gr,  πλην του εντύπου της Οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά από την Γραμματεία της Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οδός Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, 22200, Μεγαλόπολη,

Πληροφορίες ΄Αννα Σαφλαγιούρα, Μαριάννα Μάρκου τηλ.: 2791360207 FAX επικοινωνίας 2791024542, μέχρι την Πέμπτη 08-10-2018.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27913 - 60207) αρμόδιοι υπάλληλοι Άννα Σαφλαγιούρα, Mαριάννα Μάρκου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Mεγαλόπολης

Διονύσιος Παπαδόπουλος


 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΤΕΥΔΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 17:38