Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 06/09/2021
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Ζ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. (ΨΗ7ΙΩΛ8-Υ2Ξ)
 2. Έγκριση των απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (6Ω40ΩΛ8-ΦΣ0)
 3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00€ οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (ΨΨΑΗΩΛ8-67Λ)
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1322.017/ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». (6Β08ΩΛ8-Ω8Ο)
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021/ορθή εγγραφή του τίτλου στον Κ.Α. 30-6233.001/ «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΜΕΣΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) – Ι.Π.» για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την καταβολή δαπανών κατεπειγουσών υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (6962ΩΛ8-Ω91)
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος (06/08/2021 & 07/08/2021) & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (06/08/2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου (06/08/2021 & 07/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 5ης Αυγούστου 2021. (660ΨΩΛ8-0Δ6)
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος (δείπνο) & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (07/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (62ΦΑΩΛ8-9ΛΙ)
 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος, δείπνου & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (08-08-2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (ΩΔΥΘΩΛ8-8ΞΘ)
 9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος, δείπνου & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (09-08-2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (6ΧΙ7ΩΛ8-ΟΗΜ)
 10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου (10/08Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος, δείπνου & εξόδων φιλοξενίας πολιτών (09-08-2021), καθώς και παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (ΨΛΛΚΩΛ8-2Ψ0)
 11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος σε πυροσβεστικό κλιμάκιο και εργαζόμενους του Δήμου (10/08/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (6Φ5ΖΩΛ8-ΗΤΖ)
 12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών δείπνου (10/8/2021), φιλοξενίας πολιτών (10/08/2021) και γεύματος (11/8/2021), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (65Ξ4ΩΛ8-Χ9Β)
 13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών γεύματος και δείπνου (13/8/2021) σε εργαζόμενους του Δήμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (ΨΤΣΘΩΛ8-ΚΧΩ)
 14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.30-6264.004 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (έκτακτο)» για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021. (Ω55ΙΩΛ8-ΡΨΜ)
 15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.25-6312.001 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ». (ΩΝΗΧΩΛ8-ΔΨ1)
 16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6443.008 με τίτλο «Εορτασμός Πολιούχων Αγίων».(ΨΒΟΖΩΛ8-Σ56)
 17. ΄Εγκριση πίστωσης – Διάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Κοινότητα Λεονταρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Γερασίμου, στις 14/09/2021.(6ΥΖΘΩΛ8-Ρ54)
 18. Ορισμός/Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 53/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.(ΨΛΡ3ΩΛ8-0ΧΚ)
 19. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας του ακινήτου πρώην Γηροκομείου Μεγαλόπολης (οικοπέδου και παλαιού κτίσματος) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Ανέγερση και Ανοικοδόμηση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης».(ΑΝΑΒΟΛΗ)
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΗ.ΜΕ ΟΤΑ Α.Ε.) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του οικ. έτους 2021, κ.ά.(ΨΝΞΕΩΛ8-9ΩΒ)
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄).(Ω09ΗΩΛ8-ΑΤΘ)
 22. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 7896/19-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.(67ΤΠΩΛ8-ΟΚ9)
 23. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 7899/19-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.(ΩΞ13ΩΛ8-ΞΔ3)
 24. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ρουτσίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 8313/28-07-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.(ΩΤΚ2ΩΛ8-ΜΤΜ)
 25. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ελληνίτσης Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 9636/27-08-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.(68ΤΛΩΛ8-6Ρ5)
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο