Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ», με προϋπολογισμό 62.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη. Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON

_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1628515171&language_code=EL&&OAFMID=91676&OAPB=_

OAFMID&oapc=3&oas=rLAUQ4EiK-5qAOHfFwNgrw..

Ο Α/Α συστήματος είναι 190609.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08η /08/2022,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της περίληψης του σχετικού διαγωνισμού έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο