Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 510.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 510.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?requestUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2

FOA_HTML%2FOA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Fhomepages%2Fbuying%

2Fwebui%2FponBuyHomePG%26_ri%3D396%26OAHP%3

DPON_SRC_SUPER_USER_HOME%26OASF%3DPON_SOURCING_BUYER%26OAPB%3DPON_SOURCING_

BRAND%26language_code%3DEL%26OAFMID%3D91676%26OAPB%3D_OAFMID%26oapc%3D2%26transactionid%3D450549241%26oas%3DxmmTuD-rmqyIvGIBbk0zZg..&cancelUrl=https%3A%2F%2Fpublicworks.eprocurement.gov.gr%3A443%2FOA_HTML%2FAppsLogin&langCode=EL

Ο Α/Α συστήματος είναι 194083.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05η/01/2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.

Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον Οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (8.225,81€), πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά.


Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της περίληψης του σχετικού διαγωνισμού έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο