ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου10 του Ν.3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της 33/27-12-2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ( ΦΕΚ 280/τ.Α /28-12-2006) σχετικά με την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Το υπ’ 8920/6-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013 ».

6. Την υπ’ αριθμ. 22/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και συγκεκριμένα ενός ( 1) παιδιάτρου για την παρακολούθηση της υγείας των νηπίων της δομής Παιδικού Σταθμού.

7. Την υπ’αριθμ. 74015/6320/11-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης ιατρού με την ειδικότητα παιδιάτρου , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : « Παρακολούθηση των παιδιών που φοιτούν στη δομή: Παιδικός Σταθμός συνολικής διάρκειας 5,5 μηνών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: Κωδικός απασχόλησης – Τόπος εκτέλεσης – Ειδικότητα – Διάρκεια σύμβασης – Αριθμός ατόμων 101 – Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» – ΠΕ Παιδίατρος – 14/2/2014- 31/07/2014 – 1 Δήμου Μεγαλόπολης Δομή Παιδικός Σταθμός.

Οι ανάδοχοι του έργου ( Παιδίατροι ) θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα :

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος

3. Άδεια τίτλου ειδικότητας παιδιάτρου από την αρμόδια Ελληνική Αρχή

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , νομίμως επικυρωμένα , όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

1. Έντυπη Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αντίγραφο πτυχίου

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου

6. Άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας

7. Προϋπηρεσία Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα , τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο, με προτεραιότητα στους έχοντες προηγούμενη εμπειρία σε Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης από 24/1/2014 έως 3/2/2014 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, ( εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην υπηρεσία μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυβίου 33 & Παπαφλέσσα ,Τ.Κ 22200, υπόψιν κας Τσίρη Χριστίνα( τηλ. Επικοινωνίας : 2791022752 ).

Στην περίπτωση των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης, τον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο