Ανακοίνωση – Πίνακας Αποτελεσμάτων Οφελούμενων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης,

Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι εκδόθηκαν oι πίνακες αποτελεσμάτων ωφελουμένων με εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων όλων των αιτούντων του Δήμου Μεγαλόπολης, που περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη- απορριφθείσα».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον φορέα ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους που έχουν απορριφθεί, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή των τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων σε κάθε Δήμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία,που αναφέρονται κατωτέρω, για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και την υποβολή τυχόν ένστασης.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Παρασκευή 23/10/2015 μέχρι και την Πέμπτη 29/10/2015.

Το έντυπο για την υποβολή της ένστασης, που είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να το παραλάβουν από τα κατωτέρω σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφο αυτής.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν τις ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Ενστάσεων, για την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν, συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Δ23/οικ. 45100/3205, ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015), στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ− Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Δήμος Τρίπολης, ως Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας, θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει στη Διαχειριστική Αρχή, όλες τις ενστάσεις που θα υποβληθούν σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Το σημείο πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων για το Δήμο Μεγαλόπολης είναι το εξής:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης» Παπαναστασίου 30 – Μεγαλόπολη. Αρμόδιοι υπάλληλοι -πιστοποιημένοι χρήστες: Γιαννόπουλος Σωτήριος 2791360300, Λαμπρόπουλος Γεώργιος 2791360309, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

 

 
Συνημμένα: 1) Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων Δήμου Μεγαλόπολης
                 2) Έντυπο αίτησης ενστάσεων

Πίνακας Αποτελεσμάτων
AITHSH_ENSTASEWN_FRM.pdf

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο