Ανάκληση Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                                                            Μεγαλόπολη 07/11/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ:14093
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 844/2018

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων
2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως δύναται να ορισθούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου
5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών
6. Τις με αριθμό 29,30,31,35/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης
7. Το από 29/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου
8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ (απόφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Μεγαλόπολης.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΕΚ 1940/τ. Β΄/31- 08-2011)
10. Την υπ. αριθμό 110/2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΣΦ9ΩΛ8-ΡΡ4, αριθμ. πρωτ. 2440/28-02- 2017), με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ΄αριθμ. 213/2017 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 5247/20-04-2017 (ΑΔΑ:6ΚΣΝΩΛ8-ΩΗΔ) με θέμα «Πρόσθετες αρμοδιότητες Αντιδημάρχων»

Αποφασίζει

1. Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 110/2017 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 2440/28-02-2017) και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΣΦ9ΩΛ8-ΡΡ4, όπως αυτή ισχύει μετάτην τροποποίηση της με την υπ΄αριθμ. 213/2017 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ.5247/20-04-2017 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΣΦ9ΩΛ8-ΡΡ4 και ανακαλεί τον δια της υπ΄αριθμ. 110/2017 απόφασης Δημάρχου ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Αθανασόπουλου Σταύρο του Ευσταθίου.
2. Ανακαλεί τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανασόπουλο Σταύρο του Ευσταθίου από την θέση του Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν του τελευταίους μήνες, κατά τη συνεργασίας του με άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής με αποτέλεσμα αυτή η δυσαρμονία να δημιουργεί φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.
3. Ορίζει νέο έμμισθο αντιδήμαρχο με θητεία από τις 08/11/2018 μέχρι 31/08/2019 τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σβερκούνο Ηλία του Αλεξίου ο οποίος αναλαμβάνει τις καθ΄ύλην και τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ανακληθέντος με την παρούσα απόφαση αντιδημάρχου κ. Αθανασόπουλο Σταύρου του Ευσταθίου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ΄αριθμ. 110/2017 απόφαση Δημάρχου και την τροποποιητική αυτής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 110/2017 απόφαση Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.

Ο Δήμαρχος
Διονύσιος Παπαδόπουλος

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%93%CE%A5%CE%A9%CE%9B8-%CE%98%CE%A9%CE%9A

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο