Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 02/07/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 7000

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2017.
 2. Προέλεγχος του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Δήμου Μεγαλόπολης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου σε δικαστική υπόθεση του Δήμου.
 4. Έγκριση πρακτικού, πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Πολιτιστικού Κέντρου στη Κοινότητα Καμάρα της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης», της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης και Εκποίησης Ακινήτων.
 5. Έγκριση πρακτικού σταδίου ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 549,71 € στον Κ.Α.Ε. 10-6662 με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 8. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάιο του έτους 2021.
 9. Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2021.
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 20-7325.010/«Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέων ΚΑ για την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2021).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6054.001 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 15-6661.001/«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 28 – 06 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο