Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/06/2021

                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 6038

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/241/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/242/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
  3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου – Πολιτιστικού Κέντρου στη Κοινότητα Καμάρα της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
  4. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη Μελετών και Έκδοση Άδειας Δόμησης για την Κατασκευή Εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης”.
  5. Έγκριση σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, καταστατικού και συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στον υπό σύσταση οργανισμό.
  6. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1699.011/«Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:00-6451/«Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» – Ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7135.002/Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού – Ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00-6073/Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 07 – 06 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο