Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 31/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

NΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 7344

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας προσκαλούμε όπως την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 3.320.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%).
 2. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 » – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών.
 3. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 293,21 € στον Κ.Α.Ε.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 5. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2023.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 λόγω αλλαγής χρηματοδότησης έργων.
 7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την διάθεση πιστώσεων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για την πληρωμή λογαριασμού έργου χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΕ571 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
 8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-8264.002 με τίτλο: «Επιστροφή αχρεωστήτως εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και συμψηφισμός με υπάρχουσες οφειλές της»).
 9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6142.005 παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου αίτησης υπαγωγής του Δήμου Μεγαλόπολης στο έργο SUB1a. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών & Διαδρομών Πεζοπορίας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260)»).
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6331.004 με τίτλο: «Τέλος ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ για έκδοση πράξεων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 00-6221/«Ταχυδρομικά τέλη»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 26 – 05 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο