Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 24/04/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη     20  –    04    –   2023
Αριθμ. Πρωτ.:  5130

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                                                            ΠΡΟΣ

   1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
   2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
   3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολη
   4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Απριλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2023 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 (αριθμ. 5/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) .
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ: 4319.002 / «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ2Γ/2022)» και την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. των εσόδων για την απόδοση σε σχολικές επιτροπές.
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την καταβολή εργοδοτικών εισφορών.
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση του Κ.Α. :00-6492/ «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων συμβιβαστικών πράξεων» και την ενίσχυση του Κ.Α. : 00-6823/ «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 006718.003 με τίτλο «Απόδοση επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-7412.004 με τίτλο «Σύνταξη Συμπληρωματικών Μελετών για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης».
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6117.003 με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ¨ΠΑΡΑΣΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ¨».
 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 25-7312.008/ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.: 30-7311.001/ «Παρεμβάσεις στα πρώην Δημοτικά Σχολεία των Κοινοτήτων Χιράδων & Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2023 για τη διάθεση πιστώσεων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ055 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 11. Έγκριση της αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.
 12. Έγκριση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2023 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2022.
 13. Έγκριση της αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ (Κ.Α. 15-6643.001 & Κ.Α. 70-6643.001) για την κάλυψη δαπανών επειγουσών προμηθειών.
 14. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για: Α) την παραλαβή του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Β) την παρακολούθηση και παραλαβή Προμηθειών (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π.) για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου, για το έτος 2023, βάσει του ν. 4412/2016.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης».
 16.  Έγκριση χορήγηση τρίτης (3η) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021».
 17. Έγκριση χορήγηση πέμπτης (5η) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 18. Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ» Δήμου Μεγαλόπολης.
 19. ΄Εγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου – Πολιτιστικού Κέντρου στην Κοινότητα Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 20. ΄Εγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστικές ενέργειες  κατόπιν της  με αριθμ. 27/2023 Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου.
 21. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου – πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας  Περιβολίων για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης της διασποράς του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου».
 22. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καρύταινας έξωθεν οικίας Λώλου Θεοδώρας.
 23. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καρύταινας έξωθεν οικίας Κοντόπουλου Γεώργιου.
 24. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καρύταινας στη θέση Πίσω Μαχαλάς πλησίον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.
 25. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καρύταινας στη θέση Πιλάλα έξωθεν υφιστάμενης αγροτικής επιχείρησης.
 26. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μαράθων έξωθεν οικίας Λιάκου Βασιλικής.
 27. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Νικηταρά 70 και 76.
 28. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Μεγαλόπολης στη συνέχεια ξυλουργείου Αφών Πρεκετέ στην οδό πρώην Καλαμών.
 29. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μακρυσίου έναντι οικίας Αριδά Νικολάου.
 30. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση πέντε (5) στύλων και πέντε (5) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Τριλόφου οικισμός Παλιομοίρι από οικία κληρονόμων Χρονόπουλου Ιωάννη έως έξωθεν οικία Χρονόπουλου Ιωάννη.
 31. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση ενός στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Χιράδων από οικία Αθανασόπουλου Νικολάου έως την γωνία της οικίας Κωνσταντόπουλου Κωνσταντίνου (κοινό αλώνι).
 32. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Χιράδων από οικία Ζώγα Δημητρίου έως την οικία Δημητρόπουλου Νικολάου.
 33. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λεονταρίου στο κάτω άκρο της πλατείας.
 34. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λεονταρίου στο δρόμο νότια του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων.
 35. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καμάρας έξωθεν οικίας Ταγκλή Γρηγορίου.
 36. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καμάρας έξωθεν οικίας Δημόπουλου Γεωργίου.
 37. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καμάρας έξωθεν οικίας Μεγαγιάννη Μιχαήλ.
 38. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Χράνων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 4224/30-03-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 39. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο του Οικισμού Καλύβια της Κοινότητας Λεονταρίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου (διπλού) – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 3687/21-03-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο