Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 21/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 2164

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 Σας προσκαλούμε όπως την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον  του  Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄) σε έφεση  που άσκησε ο Δήμος Μεγαλόπολης.
 2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ποσού 37.000,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης επί των οδών Αγίου Νικολάου και Αρχαίου Θεάτρου στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 4. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης-εκπαίδευσης για την λειτουργία τους και Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης του Δήμου Μεγαλόπολης» – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  αξιολόγησης προσφορών.
 5. Έγκριση – αποδοχή μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 850.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%).
 6. Έγκριση πρακτικών για την κατάθεση και τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 8. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων επί της υπόθεσης διένεξης μεταξύ της “Η. Α. Τσίρμπας & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και της κας Τ.Ι. του Α.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.222,90 € στον Κ.Α.Ε. 10-6323 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.848,95 € τον Κ.Α.Ε. 30-7332.006 με τίτλο:  «Συντήρηση εγκαταστάσεων Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 198.363,32€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2023, Α΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 12. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-8264.001/«Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 17 – 02 – 2023

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο