Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 13/2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    09   –    02    –   2023
Αριθμ. Πρωτ.:  1708

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 1. Tον  κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
 2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
 4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών)  

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (ΙΒ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 2. Κατανομή πίστωσης ποσού 38.175,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή).
 3. Περί έγκρισης της με αριθμό 48/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την απόδοση κρατήσεων.
 4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2022 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 5. Περί έγκρισης χρηματοδότησης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης, για την κάλυψη δαπανών δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).
 6. ΄Εγκριση της αριθμ. 21/19-01-2023 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη και υποβολή σχετικού Υπομνήματος στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΄Εγκριση δαπάνης αμοιβής Δικηγόρου.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση της με αριθμ. 296/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε εν μέρει η αριθμ. 253/2022.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων Παροχής γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση της αριθμ. 255/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για τη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγαλόπολης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ2) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Πρώτης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 10. Λύση της Σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 11. Περί χορήγησης ή μη έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γεωτεμάχιο στη θέση «Παλιάμπελα» εκτός οικισμού Καμάρας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.
 12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης στις συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς.
 13. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 210/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ως προς τα άρθρα 4,7 & 11-12 του Κανονισμού).
 14. ΄Εκδοση Απόφασης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας επί οδών εντός των ορίων του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης και εντός του Οικισμού ΟΕΚ του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατειών Ο.Ε.Κ. και Ψαθί Δήμου Μεγαλόπολης».
 15. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο Hellenic Open Fiber εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 16. Ορισμός – Εξουσιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου, ως εκπροσώπου του Δήμου, για όλες τις νόμιμες ενέργειες και την υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων για τη μεταβίβαση του υπ’ αριθμ. ΑΜ 54701 αγροτικού μηχανήματος (τρακτέρ) τύπου MASSEY – FERGUSON στο Δήμο Μεγαλόπολης.
 17. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (πλατάνου) στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κοινότητας Χράνων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 18. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (κυπαρισσιού) στο νεκροταφείο του Οικ. Δερβενίου της Κοινότητας Σουλίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 19. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου της Κοινότητας Καριταίνης Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 15041/08-12-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 20. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μάραθα (Βλαχορράπτη) Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακών τάφων – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 1574/08-02-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 21. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 656/17-01-2023 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 22. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου ¨Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση¨, που προέρχεται από την παράταξη ¨ΝΕΑ ΑΡΧΗ¨.

*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 12104/07-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο