Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 29/12/2022
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη   23   –    12    –   2022
Αριθμ. Πρωτ.:   15.961

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Tον  κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης

Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων                                                                   

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (ΙΑ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. :00-6126.003 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. : 30-6142.004 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για την Υποβολή Πρότασης (ΕΣΠΑ) για τη Σύνδεση των Δημοτικών Κτιρίων με το δίκτυο του Φυσικού Αερίου».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. εσόδων για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/613/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές)».
 1. ΄Εγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της Α/614/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Μονομελές)».
 1. Εγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού δικηγόρου για την παράσταση του ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ( Τμήμα Δ΄) για Αναίρεση του Β. Α. και λοιπών 20 αιτούντων κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατάθεση υπομνήματος.
 1. Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 253/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.
 1. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.»
 1. ΄Εγκριση κοπής είκοσι (20) δένδρων (πεύκων) στο νεκροταφείο Κοινότητας Λυκαίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης  Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 2. ΄Εγκριση κοπής τριών (3) δένδρων (κοντά στο μανδρότοιχο του νεκροταφείου) στην Κοινότητα Σκορτσινού Δ.Ε. Φαλαισίας  Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 3. ΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (μιας Λεύκας κοντά στην εκκλησία) στην Κοινότητα Βουτσαρά Δ.Ε. Φαλαισίας  Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο