Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 31/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 5844

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 15/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου  Μεγαλόπολης (Διαδικασία Μικροδιαφορών).
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί του σκοπίμου ή μη της ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό Α/50/2022 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄).
 3. Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών επιχείρησης.
 4. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Μεγαλόπολης και μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 5. Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Γνωμοδότηση για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΜΙΩΝ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
 8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
 9. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών.
 11. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης» ποσού 35.975,61 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 12. Έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 14. Τροποποίηση τίτλου έργου, ενταγμένου προς χρηματοδότηση στο 4ο Ε.Α.Π., με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών κοιμητηρίου Τ.Κ. Μεγαλόπολης».
 15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο Ίσωμα Καρυών» και έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές εργασίες στο παλαιοντολογικό πάρκο στο Ίσωμα Καρυών».
 17. Περί αποδοχής ποσού 27.520,00 € Β’ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 18. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 19. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2022.
 20. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού/ορθή εγγραφή του τίτλου του ΚΑ Εξόδων 30-6117.001 από «Υπηρεσία εκπόνησης φωτοερμηνείας τμήματος οικισμού Τ.Κ. Μαυριών» σε «Υπηρεσία εκπόνησης φωτοερμηνείας τμήματος οικισμού Τ.Κ. Κυπαρισσίων».
 21. Σχέδιο αναμόρφωση προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7324.004 με τίτλο: «Κατασκευή  πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης» (5ο ΕΑΠ).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 27 – 05 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο