Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 18-05-2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη     13      05       2022
Αριθμ. Πρωτ.:  5243

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης

Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Δ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 66.700,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2022 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αποδοχή με την υπ΄ αριθμ. 122/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 1. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2022 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 (αριθμ. 41/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1211.006 / «Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ» και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ/ «Λοιπές επιστροφές» και ενίσχυση Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6515/«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-8261.003 με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 10-6323 με τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.001 με τίτλο «Παρεμβάσεις στα πρώην Δημοτικά Σχολεία των Κοινοτήτων Χιράδων & Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7311.001 με τίτλο «Προσθήκη και επέκταση ισογείου στο Πνευματικό Κέντρο Τ.Κ. Αναβρυτού».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 15-6142.001 με τίτλο «Αξιολόγηση στατικής & σεισμικής επάρκειας των κερκίδων του Ανοικτού Σταδίου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 30-6142.001 με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 30-6142.002 με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-7325.003 με τίτλο «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Κοινότητας Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 0611.000/«ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» και την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ για την εγγραφή πιστώσεων έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή/και την υλοποίηση έργων  και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 1. Περί παραχώρησης ή μη  χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Τουρκολέκα Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 5250/13-05-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο