Έναρξη εγγραφών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης  για το σχολικό έτος 2022-2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Οι εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης  για το σχολικό έτος 2022-2023  θα πραγματοποιηθούν από 10/5/2022  έως 31/5/2022.

 Δικαιολογητικά εγγραφής :

Αίτηση εγγραφής ( χορηγείται από τη Δομή)

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
  4. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες)   , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού .
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του. ( χορηγείται από τη Δομή )

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών

Υποβολή αιτήσεων  στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ( Δ/νση : Λυκαίου & Κράννη) από τις 08:00 -9:30 & 13:00-14:30.

Πληροφορίες : Τηλ.  2791025406

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα προσέρχονται τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

XΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο