Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 4/5/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4560

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση απόψεων επί της από 20/04/2022 Προδικαστικής Προσφυγής της διαγωνιζόμενης εταιρείας «Κ. Κατσιρούμπα & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης».
 2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ, 32Α παραγ. β, του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα και με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν θεομηνιών».
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ, 32Α παραγ. β, του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα και με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021».
 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.800,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) γα το χρονικό διάστημα από 15/09/2021 έως 30/06/2022.
 5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.840,40 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Δ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 6. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2022).
 7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2022.
 8. Εισήγηση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2022.
 9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.006/«Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ» – Δημιουργία νέου  ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-8261.000 με τίτλο: «Λοιπές επιστροφές» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6515 με τίτλο: «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»).
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-8261.003 με τίτλο: «Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 10-6323/«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –      Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6142.001 με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μεγαλόπολης»).
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1329.003/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6142.001 με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την  εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.  Δήμου Μεγαλόπολης»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ: 30-7311.001 με τίτλο «Παρεμβάσεις στα πρώην Δημοτικά Σχολεία των Κοινοτήτων Χιράδων & Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης»).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 30-7311.001 με τίτλο «Προσθήκη κατ επέκταση ισογείου στο Πνευματικό Κέντρο Τ.Κ. Αναβρυτού»).
 16. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ:15-6142.001 με τίτλο:  «Αξιολόγηση στατικής & σεισμικής επάρκειας των κερκίδων του Ανοικτού Σταδίου Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 28 – 04 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο