Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων – διαγωνισμού: ‘‘Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022’’
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  1204  / 2022
http://www.megalopoli.gov.gr

e-mail: dimitrios.sinos.kep0489@kep.gov.gr

Αρ. Πρωτ.:3951 
Πληροφορίες : Δημήτριος  Σίνος

Τηλ.: 2791360229

Fax. : 2791024542

ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022’’.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης ), για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022, συνολικής δαπάνης 73.852,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.558,86  € ΦΠΑ : 14.294,13 €).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α:Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων, φορτηγών, ημιφορτηγών και πυροσβεστικών οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους ενδεικτικού προυπολογισμού 19.922,44 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%,ΤΜΗΜΑ Β’:Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων ενδεικτικού  προυπολογισμού 8.709,68 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%,ΤΜΗΜΑ Γ’:Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων ενδεικτικού προυπολογισμού 15.343,12€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%,ΤΜΗΜΑ Δ΄:Εργασίες μηχανουργείου ενδεικτικού προυπολογισμού 4.435,48€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%,ΤΜΗΜΑ Ε΄:Πλύσιμο και λίπανση οχημάτων και μηχανημάτων άνω των 3,5 τόνων ενδεικτικού προυπολογισμού 4.032,26€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%,ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄:Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων ενδεικτικού προυπολογισμού 7.115,88 πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  06/05/2022 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την 12-05-2022 και ώρα 10:30.

Κωδικοί CPV : 50110000-9 και συμπληρωματικού CPV 50100000-6. Προσφορές υποβάλλονται για   ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων. Μειοδότης για κάθε τμήμα κηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,  που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού που ανέρχεται:

Για το ΤΜΗΜΑ Α: τριακοσίων ενενήντα οκτώ  ευρώ και σαράντα πέντε  λεπτών ( 398,45 )

Για το ΤΜΗΜΑ Β: εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών ( 174,19 ).

Για το ΤΜΗΜΑ Γ: τριακοσίων έξι  ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ( 306,86  ).

Για το ΤΜΗΜΑ Δ: ογδόντα οκτώ  ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών ( 88,71 ).

Για το ΤΜΗΜΑ Ε: ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών ( 80,65 ).

Για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ: εκατόν σαράντα δύο  ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( 142,32 ).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Iδίους Πόρους.Η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. 10-6263.001, 30-6263.000, 30-6264.000, 20-6264.000, 10-6672.001,20-6672.002, 30-6672.001  σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (http://www.promitheus.gov.gr)

όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 159036, 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης (www.megalopoli.gov.gr)

Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ.

 

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσιος   Χριστογιαννόπουλος


Προκήρυξη – Διακήρυξη_signed

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο