Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης» προϋπολογισμού 578.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10

Ταχ. Κώδικας: 222 00 – Μεγαλόπολη

Πληροφορίες: Κων/να Αθανασοπούλου

Email: ty@megalopoli.gr

Τηλέφωνα: 2791360237

  Μεγαλόπολη  12 – 04 – 2022

 Αρ. Πρωτ.:  3922

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για το έργο :

«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης» προϋπολογισμού 578.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης»,  με προϋπολογισμό 578.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

         Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1628515171&language_code=EL&&OAFMID=91676&OAPB=_OAFMID&oapc=3&oas=rLAUQ4EiK-5qAOHfFwNgrw..

Ο Α/Α συστήματος είναι 188237.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η

09η /05/2022,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ..

Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον Οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους  εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά   (9.322,58€), πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ., από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Έργων) του Δήμου Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360237, 2791360207, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κων/να Αθανασοπούλου και Άννα Σαφλαγιούρα αντίστοιχα.

 Εσωτ. Διανομή: Τμήμα Τεχνικών Έργων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο