Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 21/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 15237

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018.
  2. Προέλεγχος του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Μεγαλόπολης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της υπ΄αριθ. 1/2021 Προκήρυξης της ΔΕΗ Α.Ε.
  4. Ενίσχυση πίστωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης».
  5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου Γυμναστηρίου, εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μεγαλόπολης».
  6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6126.003 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1699.010/«Εσοδα απαλλοτριώσεων ακινήτων Τ.Κ. Τριποτάμου» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-7323.001 «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Τ.Κ.ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ)» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6331.004 «ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_Π.Ο.Ε.(ΡΥΘΜΙΣΗ)».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 17 – 12 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο