11 θέσεις εργασίας για το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης!

11 θέσεις εργασίας για το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης!

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προκήρυξε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις. Οι θέσεις αφορούν το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης είναι:

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – Μία (1) θέση

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων- Μία (1) θέση

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων -Μία (1) θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α΄) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης -Μία (1) θέση

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – Τέσσερις (4) θέσεις

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες- Τρείς (3)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 22131 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2710 225243 από 9:00 πμ έως 13:00 μμ) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 8/2/2016 μέχρι και 12/2/2016.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο