Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 2/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 14136

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 2α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός Δικηγόρου για τη μεταγραφή πράξης αναλογισμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης.
  2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπο)φακέλων ‘’Οικονομική Προσφορά’’ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστ. αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 104340 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»,  ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια  ενός (1)  τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος».
  3. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών και έκδοση αδειών δόμησης για δημοτικά κτίρια στις Τ.Κ. Αναβρυτού και Τ.Κ. Χράνων», ποσού 37.000,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
  4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β’)».
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».
  6. Ορισμός μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον Άγιο Κωνσταντίνο».
  7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2021.
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 25-7135.015 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΛΥΚΑΙΟ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 26 – 11 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο