Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 17/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 13366

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/379/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
2. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης» – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών.
3. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του «Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» με διακριτικό τίτλο: «Βιώσιμη Πόλη» για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη στη Σύνταξη Μελετών και Έκδοση Άδειας Δόμησης για την Κατασκευή Εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης».
4. Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, έκταση 600 τ.μ. Κοινότητα Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ».
5. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ποταμιά της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
6. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2022.
7. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2022.
8. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2022.
9. Επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης και τελών σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.
10. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2022.
11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022.
12. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2022.
13. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου και Ελένης και Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα για το οικ. έτος 2022.
14. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.
15. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.
16. Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2020.
17. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
18. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
19. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας».
20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
21. Συμψηφισμός ή μη καταβληθέντων δημοτικών τελών σε επιχείρηση με διακοπή λειτουργίας λόγω Covid-19 με τέλη ύδρευσης.
22. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.116,00 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
23. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.271,00 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
24. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ 00-6443.006 με τίτλο: «Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 12 – 11 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο