Πρόσκληση έκτακτης συνεδράσης Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 11/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         Μεγαλόπολη  11 – 11 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 13245

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  00-6443.018 των εξόδων  με τίτλο «Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του αεροπόρου Γρηγορίου Βαλκανά, στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης».
  1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του αεροπόρου Γρηγορίου Βαλκανά στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 18/11/2021.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων, για την άμεση προώθησή του και την οικονομική τακτοποίηση για τη διοργάνωση και την καταβολή δαπανών της εκδήλωσης.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00 – Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με email, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο email όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο