Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 11/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 13024
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Ι΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ Κατανομής (μηνός Οκτωβρίου ) έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.424,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου για το διδακτικό έτος 2021 – 2022.
4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων – ανακατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
6. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ 25-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 05 – 11 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο