Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 25/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 12065
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της από 04-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου έκθεση: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης».
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης».
4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, Θ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
5. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 18.526,05 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιο έως και Ιούνιο 2021) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 793,60 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.012 με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΔΕ Γόρτυνος» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.256,12 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Φαλαισίας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 384,40 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.008 με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Φαλαισίας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.715,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ 00-8261.000/«Λοιπές επιστροφές»).
11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ 30-6263.006 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΟ)»).
12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου κωδικού εξόδων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών και έκδοση αδειών δόμησης για δημοτικά κτίρια στις Τ.Κ. Αναβρυτού και Τ.Κ. Χράνων»).
13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέων ΚΑ με τίτλο: «Διοργάνωση εκδήλωσης στη θέση Καταραχούλια της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης» και «Διοργάνωση εκδήλωσης στον οικισμό Καμαρίτσα του Δήμου Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 21 – 10 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο